Briathrachas

Seasamhan:

 • Zenkutsu-dachi: a' seasamh air adhart
 • Kokutsu-dachi: a' seasamh air ais
 • Kiba-dachi: mar mharcachd air each

Bacaidhean:

 • Gendan barai: a' bacadh gu h-ìosal
 • Uchi uki: aig ìre mheadhanach à taobh a-staigh
 • Soto uki: aig ìre mheadhanach à taobh a-muigh
 • Age uki: a' bacadh an-àird
 • Shuto uki: a' bacadh le làmhan fosgailte mar sgian

Bualaidhean:

 • Oi tsuki: tarraing le cas agus dorn bhon aon taobh air adhart
 • Gyaku tsuki: tarraing le cas agus dorn bho taobhan diofraichte
 • Uraken: cùl an làimhe
 • Nukite: làmh mar sleagh
 • Empi: uileann

Breaban:

 • Mai geri: breab air adhart
 • Yoko geri:  breab dhan taobh
 • Mawashi geri: breab gu cearcallach
 • Ushiro geri: breab dhan chùlaibh